Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 29/6/2023(12/5/Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 26/6/2023 (9/5/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 24/6/2023 (7/5/Quý Mão)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 24/6/2023 (7/5/Quý Mão). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 22/6/2023(5/5/Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 19/6/2023 (2/6/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 17/6/2023 (30/4/Quý Mão)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 17/6/2023 (30/4/Quý Mão). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 15/6/2023(28/4/Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...