Lớp Học Thiền Khoá Tu Mùa Đông tại Thiền Đường Liễu Quán 1, BRVT, ngày 06/10/Nhâm Dần

Lớp học Thiền Khoá Tu Mùa Đông tại Thiền Đường Liễu Quán 1, nơi vùng...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 27/10/2022 (03/10/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Học Thiền Khoá Tu Mùa Đông tại Thiền Đường Liễu Quán 1, BRVT, ngày 28/09/Nhâm Dần

Lớp học Thiền Khoá Tu Mùa Đông tại Thiền Đường Liễu Quán 1, nơi vùng...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 22/10/2022 (27/09/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 22/10/2022 (27/09/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 20/10/2022 (25/09/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 17.10.2022 (22.09.Nhâm Dần)

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 17/10/2022...

Lịch sử Thiền đường Liễu Quán 1, BRVT

ĐẠO TRÀNG CHUYÊN TU TỔ SƯ THIỀN Nơi vùng núi Dinh, ấp Phước Thành, Xã...

Lớp Học Thiền Khoá Tu Mùa Đông tại Thiền Đường Liễu Quán 1, BRVT

Lớp học Thiền Khoá Tu Mùa Đông tại Thiền Đường Liễu Quán 1, nơi vùng...