Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 30/06/2022 (02/06/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Học Thiền Lâm Bảo Huấn online tối thứ 2 từ 19h15-20h15 ngày 27.06.2022(29.05.Nhâm Dần)

Học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 từ 19h15-20h15. Ngày 27/06/2022 (29/05/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 25/06/2022 (27/05/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 25/06/2022 (27/05/Nhâm Dần)....

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 23/06/2022 (25/05/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 18/06/2022 (20/05/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 18/06/2022 (20/05/Nhâm Dần)....

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 16/06/2022 (18/05/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Học Thiền Lâm Bảo Huấn online chiều thứ 3 từ 14h00-15h00 ngày 14.06.2022(16.05.Nhâm Dần)

Học Thiền Lâm Bảo Huấn chiều thứ 3 từ 14h00-15h00. Ngày 14/06/2022 (16/05/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 11/06/2022 (13/05/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 11/06/2022 (13/05/Nhâm Dần)....

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 09/06/2022 (11/05/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Học Thiền Lâm Bảo Huấn online hằng tuần chiều thứ 2 từ 14h00-15h00 ngày 06.06.2022(08.05.Nhâm Dần)

Học Thiền Lâm Bảo Huấn hằng tuần chiều thứ 2 từ 14h00-15h00. Ngày 06/06/2022 (08/05/Nhâm...