Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 28/07/2022 (30/06/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 25.07.2022(27.06.Nhâm Dần)

Học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 từ 19h00-20h00. Ngày 25/07/2022 (27/06/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 23/07/2022 (25/06/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 23/07/2022 (25/06/Nhâm Dần)....

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 21/07/2022 (23/06/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 18.07.2022(20.06.Nhâm Dần)

Học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 từ 19h00-20h00. Ngày 18/07/2022 (20/06/Nhâm Dần). Hòa...

Hình ảnh Lớp Học Thiền Căn Bản 16.07.2022(18.06.Nhâm Dần)

Hòa thượng Thích Minh Hiền giảng Thiền Căn Bản 62 trực tiếp tại Trường hạ...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 16/07/2022 (18/06/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 16/07/2022 (18/06/Nhâm Dần)....

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 14/07/2022 (16/06/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 07/07/2022 (09/06/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 04.07.2022(06.06.Nhâm Dần)

Học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 từ 19h00-20h00. Ngày 04/07/2022 (06/06/Nhâm Dần). Hòa...