Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 30/04/2022 (30/03/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 30/04/2022 (30/03/Nhâm Dần)....

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 28/04/2022 (28/03/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 từ 19h00-20h00. Ngày 23/04/2022 (23/03/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 23/04/2022(23/03/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 21/04/2022 (21/03/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 từ 19h00-20h00. Ngày 16/04/2022 (16/03/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Hôm nay ngày 16/04/2022(16/03/Nhâm...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 14/04/2022 (14/03/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm và Di Quan nhục thân Hòa Thượng Thích Thiện Đức 12/04/2022

Ngày 12/04/2022(12/03/Nhâm Dần). Lễ Tưởng Niệm và Di Quan nhục thân Hòa Thượng Thích Thiện...

Chư Tôn Đức Tăng Ni các chùa Viếng Tang Lễ Hòa thượng Thích Thiện Đức ngày 11/04/2022

Chư Tôn Đức Tăng Ni các chùa: Chùa Tam Bảo, Chùa Phật Quang, Thiền Viện...