Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 30/3/2023(9/2 nhuần/Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 27/3/2023 (6/2 nhuần/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 25/3/2023 (4/2 nhuần/Quý Mão)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 25/3/2023 (4/2/Quý Mão). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 23/3/2023(2/2 nhuần/Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

1 Các bình luận

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 29/2/Quý Mão (20/3/2023)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 16/3/2023(25/2/Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 22/2/Quý Mão (13/3/2023)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 15/2/Quý Mão (6/3/2023)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 2/3/2023(11/2/Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...