Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 29/09/2022 (04/09/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 26.09.2022 (01.09.Nhâm Dần)

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 26/09/2022...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 24/09/2022 (29/08/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 24/09/2022 (29/08/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 22/09/2022 (27/08/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 19.09.2022 (24.08.Nhâm Dần)

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 19/09/2022...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 17/09/2022 (22/08/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 17/09/2022 (22/08/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 15/09/2022 (20/08/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 12.09.2022 (17.08.Nhâm Dần)

Học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 12/09/2022 (17/08/Nhâm...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 08/09/2022 (13/08/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...