Hỏi: Con tin pháp môn tham Thiền 100%, nhưng sao con không thể tin tự tâm?

 Hỏi:  Con tin pháp môn tham Thiền 100%, nhưng sao con không thể tin tự tâm? 

 Đáp :  Vậy cô tin lời Phật không? Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tin không?