Category Archives: Kinh Sách

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền Tổ Sư Thiền này là do đường lối chánh thức của Tổ Sư truyền xuống, gọi là Tham thiền. Tham thiền không phải là ngồi thiền, ngồi thiền cũng không phải là Tham thiền. Nhiều người lầm tưởng rằng ngồi thiền tức tham thiền kỳ thực Tham […]