Thiền Đường Liễu Quán I 15.10.1992

Thiền Đường Liễu Quán I 15.10.1992