THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Ni viện Thiện Hòa 20.12.1992