Hành Hương Trung Quốc 07/08 - > 27/08/1991

Hành Hương Trung Quốc 07/08 - > 27/08/1991