TT. Thích Tắc Quang - Trao đổi kinh nghiệm tu tập - Giảng tại Thiền Thất Chùa Phật Đà 27/03