Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_745

741/ Chưa hiểu quy-y “Thường trụ Tam-bảo”, khai thị tụng Kinh là nghe Phật thuyết Pháp: (phần đầu) - (phần cuối)

742/ Giới-luật và khai giá trì phạm ?

443/ TST dạy chú tâm vào Công-án thì làm sao chúng con học hỏi ?

744/ SP khai thị thiền tông “ý hội” cũng không cho…

745/ Giảng ý nghĩa “Tam Bảo” : (phần đầu) - (phần cuối)