Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_740

736/ Con chưa hiểu “Tam tự Quy-y” là sao ?

737/ Phật có trước hay Pháp có trước ?

738/ Sự thật về Bồ-đề-đạt-ma ?

739/ SP nói về nghi lễ trước khi hỏa táng của TST.

740/ Tông chỉ của TST ?