Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_630

626/ Thế nào là nhất niệm vô minh, vô thủy vô minh ?

627/ Con khg hiểu hai câu cuối của Bát-nhã tâm kinh ?

628/ Tình trạng “đại trí như ngu” là như thế nào ?

629/ “Đầu sào trăm thước” là cảnh giới gì con khg hiểu ?

630/ Con tham thiền suốt đời này có giải quyết được sanh tử khg ?