Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7_625

621/ Bài kệ “Tự tánh chơn phật” con chưa rõ xin SP khai thị ?

622/ Thoại đầu là gì ? làm sao lìa vọng tưởng ?

623/ Sơ tham trình công phu, SP dạy nên tập tham ít phí sức.

624/ Đem chánh pháp vào tà pháp để đẫn dụ người có được khg ?

625/ Ngộ lý thiền có phải là Kiến-tánh không ? Kiến văn giác tri có phải là Phật-tánh ?