Giải Đáp Thắc Mắc TST CD7 _605

601/ Kể chuyện cô Chơn Nguyệt được thầy Quảng Tâm khai ngộ.

602/ “Bất phá trùng quan bất bế quan” ?

603/ Tham vấn Phật-pháp như thế nào mới phải ?

604/ Do mê tín trước nay thờ thần linh bây giờ phải làm sao ?

605/ Từ niệm Phật chuyển qua tham thiền xin Sp khai thị để có thêm lòng tin ?