Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_595

591/ Ngài Lai quả nghi “khg biết” cực điểm mà lại “biết” hai con rệp cắn nhau ?

592/ Làm sao phát khởi nghi tình ?

593/ Có duyên mới độ được, sao nói độ tận chúng sanh ?

594/ Không biết làm sao được khai ngộ ? ngộ rồi đồng như chưa là sao ?

595/ “Bồ-tát hành phi đạo tức thông đạt Phật-đạo” nghĩa này thế nào ?