Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_590

586/ Trình sở chứng, SP dạy phải bỏ hết sở đắc.

587/ Trong khi tham thiền, sự hiểu biết chen vô thì có hại gì khg ?

588/ Vì sao trong hư khg bỗng nhiên sanh ra sơn hà đại địa ?

589/ Trước khi chưa có vũ trụ con người ở đâu ? Có vũ trụ rồi thì con người từ đâu mà sinh ra ?

590/ Nguyên nhân dẫn đến bất hòa hợp trong Tăng-đoàn là do khg đại diện cho Tam-bảo để truyền Giới phải không ?