Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_585

581/ Ngộ và Kiến-tánh có khác nhau không ?

582/ “Vô thỉ vô minh” có phải là thức thứ 8 không ?

583/ Có nhiều vị bên Giáo-môn cho Như-lai-thiền không khác TST, xin SP khai thị ?

584/ Thọ giới Bồ-tát mà phạm thì có nhân quả gì không ?

585/ Vì sao người ở Tòng-lâm khg được nhận của Tín-thí và thu nhận đệ tử ?