Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_580

576/ Cúng dường cho đạo nhân vô tâm được phước ?

577/ Thế nào là “mắt huệ sáng, lý tánh thông, chí kiên cố” ?

578/ Lìa “tứ cú” và “nghĩa ba câu” là để phá chấp phải khg ?

579/ Trình cảnh giới “vô ký khg”, SP khai thị ?

580/ Trình kiến giải các vị Bồ-tát đều có sở nguyện vậy chúng con thì sao ?