Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_575

571/ Ngài Nguyệt Khê dạy “khán” còn ngài Lai quả dạy “đề” thoại đầu là sao ?

572/ Hỏi bài kệ nói về tâm, tánh. Xin SP giảng ?

573/ Cái Tánh-thấy với Phật-tánh có khác nhau khg ?

574/ Hành động đánh, hét, mắng của các vị Tổ là nhằm mục đích gì ?

575/ Thế nào là chánh nghi, thế nào là tin tự tâm … ?