Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_570

566/ “Sự sự vô ngại pháp giới” trong kinh Hoa-nghiêm là sao ?

567/ “Khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo”, xin khai thị ?

568/ Trình : Con tu chỉ mong giải thoát cái khổ trước mắt. SP khai thị.

569/ Làm như Phật mới KT, nhưng nghiệp thức của con thì làm sao ?

570/  Phá Sơ quan, Trùng quan và Lao quan thì được KT chưa ?