Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_560

556/ Thắc mắc “bổn tâm tự tịnh” mà sao phải khởi nghi tình ?

557/ Hành giả trình bày nhân duyên đến với Thiền-tông, SP khai thị tham thiền là để phát hiện bổn lai diện mục.

558/ Khai thị “Đạo do tâm ngộ bất tại tọa”, chuyện rùa biển và rùa giếng.

559/ “Cuồng tâm ngưng nghỉ tức Bồ-đề”, xin SP khai thị ? (phần đầu), (phần cuối).

560/ Tham như thế nào để có nghi tình ?