Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_550

546/ Hành giả đã kéo dài được nghi tình thì khi ngủ có tự khởi nghi được khg ?

547/ Nhìn vào cái “không biết” hay giữ biết cái “không biết”, xin Sp khai thị ?

548/ Trình kiến giải “thực tướng vô tướng”, Sp hỏi người biết đó là ai ?

549/ Trình kiến giải có cái vốn “không” và lý nhân duyên, Sp khai thị ?

550/ Một hành giả chấp ngồi là tu, Sp khai thị.