Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_540

536/ Xin SP giảng ý nghĩa giới Thinh-văn & giới Bồ-tát ?

537/ Giảng “y nghĩa bất y ngữ”, tứ tướng của phàm phu và tứ tướng của bậc Thánh ?

538/ Làm ruộng xịt thuốc sâu thì nhân quả như thế nào ?

539/ Cư-sĩ thọ giới Bồ-tát xuất gia có được khg ?

540/ Nhân quả trong đời sống con người và làm ruộng rẩy ?