Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_525

521/ Sp xem dùm ba mẹ con đã siêu thoát chưa ? Sp dạy con cúng cách nào cho họ được siêu ?

522/ “Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ” xin Sp khai thị ?

523/ Sp giảng Thiền-giáo và TST, ngộ khg phải là biết đáp án của câu thoại.

524/ Xin khai thị về ĐLTH TST cho chúng con hiểu ?

525/ “Y pháp bất y nhân” là sao ?