Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_520

516/ Con thấy Phật từ bi, Di-lạc hoan hỷ còn Tổ Đạt-ma giận dữ, xin Sp giải thích ?

517/ Thế nào là Bát-nhã, thế nào là hành thâm Balamật ?

518/ Thế nào là "chiếu kiến ngũ Uẩn giai khg" ?

519/ Sao con chiêm bao thấy người đã chết, Sp giảng đến Lao-quan mới hết chiêm bao ?

520/ Giảng “nghĩa ba câu” trong kinh Kim-cang ?