Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_515

511/ Trình bày những trở ngại chướng duyên trên đường hành TST ?

512/ Khi chuyển thành Đại-viên-cảnh-trí, những hạt giống tốt xấu có còn trong thức thứ 8 khg ?

513/ Trình cái “khg biết” xin Sp khai thị ?

514/ Trình bày nguyện vọng và thỉnh cầu Sp giúp đở để tu hành đến kiến Tánh ?

515/ Thắc mắc sắc bất dị khg... Xin Sp khai thị ?