Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_510

506/ Hành giả TST muốn phát tâm phổ biến bạn bè phải thế nào mới đúng ?

507/ Người niệm Phật cần phải rõ tông chỉ Tịnh độ mới hướng dẫn người khác.

508/ Phật-tử thọ Bồ-tát giới trong tháng phải ăn ngọ 6 ngày là ý nghĩa gì xin SP khai thị ?

509/ Xin khai thị cái “không biết” cho con hiểu ?

510/ Nghi tình nặng có giảm tội khg ? (phần đầu), (phần cuối)