Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6 _545

541/ SP kể chuyện đi bình bát nửa năm và việc duy trì sinh hoạt của Thiền-đường mà không nhờ tụng Kinh đi đám.

542/ Giảng tác dụng của Chú là không cho ý thức suy nghĩ, trì có tác dụng là do tâm chứ khg phải do Chú.

543/ Vô tưởng, ngủ mê và chết giấc trong ba trường hợp trên ý thức ở đâu ?

544/ Chấp ngã của thức thứ 7 như thế nào ?

545/ Con thắc mắc tại sao hỏi Sp cái gì Sp cũng đáp được, còn người khác thì chưa ?