Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_500

496/ Có định nghiệp khg ?

497/ Trình : Ngồi thiền nổi kiến giải... tại gia công phu khg được nhiều phải làm sao ?

498/ Giữ được nghi tình thì phát sanh phước huệ phải khg ?

499/ Diễn tả nghi tình thì khg cho, vậy làm sao trình ?

500/ Tham được ba tháng thì bị nhức đầu và ngủ gục, vậy phải làm sao ?