Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_495

491/ Ngoài TST còn có Pháp-môn nào tu được kiến Tánh khg ?

492/ Có phải 28 vị Tổ-sư Ấn-độ trong lịch sử Thiền-tông do tu TST được kiến Tánh khg ?

493/ Chúng con nghi tình kéo khg dài do khg quyết tử ?

494/ Trong lúc đi hương có cảm giác muốn té, vậy phải làm sao ?

495/ Hỏi về nhân quả, giết người ác để cứu nhiều người sao vẫn chịu nhân quả ? (phần đầu) - (phần cuối)