Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _385

381/ Con tham câu « thế nào là câu nói vượt ngoài thanh sắc ? » vậy có được khg ?

382/ Khi con ngồi có các hiện tượng khó chịu xãy ra trên thân, vậy nên cố chịu hay xả ra ?

383/ Do có nhiều người mới, Sư Phụ khai thị TST.

384/ Khai thị chỗ khg biết, khg gian 4 chiều, triết lý sinh mạng công trình học ? (phần đầu) - (phần cuối)

385/ Khoa học dùng sức đẩy của vật chất, còn Alahán dùng động lực gì mà bay được ?