Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _375

371/ Con theo TST, vậy nhà giỗ cha mẹ con phải làm sao ?

372/ Cư-sĩ trình kiến giải, xin Sư Phụ khai thị ?

373/ Sư Phụ kể chuyện Quy-củ thiền đường Cao-mân (TQ).

374/ Từ « tán tâm… Liễu tâm » con không hiểu xin Khai thị ?

375/ Xin Sư Phụ giảng về Ma ngũ Ấm trong kinh Lăng Nghiêm ?