Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _365

361/ Kinh Hoa-nghiêm nói « tất cả do tâm tạo » ?

362/ Xin HT giải thích 8 cái thức và thân trung ấm khi rời thân trước nhập vào thân sau như thế nào ? (phần đầu) - (phần cuối)

363/ Giảng kinh Lăng Nghiêm : Sự thấy không phải con mắt.

364/ Có hay không có linh hồn ?

365/ Tại sao thân trung ấm sống mà chết, Alạida thức không phải linh hồn ?