Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _340

336/ Tại sao cần phải tu, tu như thế nào, có cần ăn chay không ?

337/ Nhân quả gì mà đầu thai làm người nữ ?

338/ Qua Mỹ tu có tiện không ?

339/ Sư Phụ truyền giới Bồ-tát tại gia.

340/ Lời cảm tạ công đức, …mong Sư Phụ sớm về VN.