THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _325

321/ Tài sản là tang vật, ngài Nguyệt Khê nói “tư tưởng tức là tang vật”, xin SP khai thị ?

322/ Trong việc thụ tinh nhân tạo, có Alaida thức khg ?

323/ Xin SP giảng 4 thứ Thiền-bệnh (tác chỉ nhậm diệt) cho chúng con ?

324/ Tông chỉ chính yếu của TST, tông chi của Thiên-thai và Hoa-nghiêm ?

325/ Nếu có người hỏi 12 bộ Kinh do ai thuyết thì đáp thế nào ?