THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _320

316/ SP dạy chúng con cố tình không biết hay tự nhiên khg biết ?

317/ SP cảnh sách mọi người tu pháp môn nào phải theo đúng tông chỉ thì mới có kết quả.

318/ Tu TST có trình tự thứ lớp nào khg ?

319/ Thế nào là Vô-niệm, Vô-trụ ?

320/ Làm sao phân biệt được Chánh-pháp & tà pháp ?