THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _ 315

311/ Tăng tán thán, SP khai thị Phật-tánh.

312/ Phải trả nợ thịt xong rồi mới tham thiền được KT phải khg?

313/ Trình công phu, thắc mắc cái hỏi và nhìn, xin SP khai thị ?

314/ Việc làm của tà ma ngoại đạo làm sao đối trị ?

315/ Giải thích Diệt-tận-định, TST quét DTĐ.