THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD3_300

276/ Tu trong đời sống hằng ngày so với nhập thất tu cái nào tốt ?

277/ Trình kiến giải, SP giảng về các loại thiền Quán-tưởng.

278/ Trình công phu và tham khảo sách TST để tăng cường lòng tin.

279/ KT đường lối tham TST?

280/ Trình công phu, nêu những vấn đề chung của hành giả.

281/ Tham thoại đầu và tham công án khác nhau như thế nào ?

282/ Niết-bàn tiểu thừa có phải là chỗ vô thủy vô minh không, sao VTVM lại sanh khởi NNVM ?

283/ Ngài Suzuki nói Bồ-tát muốn thành Phật phải nhờ Phật gia trì vậy có đúng khg ?

284/ Hồi hướng… gia trì lực là gì ? Phật gia trì cho ai và gia trì như thế nào ?

285/ Lục-tổ Huệ-năng có phải là người Việt-nam không ?

286/ Thỉnh Phật về thờ phải làm sao ? phải dặn dò hậu sự như thế nào ?

287/ Thân xuất gia, tâm tại gia chuyên tụng Kinh lấy tiền vậy là sao SP ?

288/ Xin giải thich câu “Vô-minh thực tánh tức Phật-tánh & Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến” ?

289/ Con không hiểu “phiền não tức Bồ-đề” là nghĩa làm sao ?

290/ Kính xin SP khai thị lại ĐLTH tham TST ?

291/ Thắc mắc chỗ nhìn và tham hay bị quên, xin  SP khai thị ?

292/ Ý nghĩa “sanh tử thiết” là như thế nào ?

293/ Nhân quả đã tạo thì nay giải quyết thế nào ?

294/ Tịnh-độ khi chết có Adida rước, con tham thiền khi chết sẽ ra sao ?

295/ Thắc mắc cái “không biết” của TST làm sao độ chúng sinh ?

296/ Đại ý 4 Thừa trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận của ngài Nguyệt Khê ?

297/ Người xuất gia, vấn đề nuôi cha mẹ như thế nào mới phải ?

298/ Cư-sĩ có được mở thiền thất không, người chưa ngộ có nên hướng dẫn người khác tham TST khg ?

299/ Mẹ ăn chay nhưng làm thức ăn mặn cho con, vậy mẹ có bị nhân quả không ?

300/ Tiểu-thừa-giới và Đại-thừa-giới nhân quả đồng hay chẳng đồng ?