THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD3_275

251/ Câu sinh vô minh là gì ? tác chỉ nhậm diệt là sao ?
252/ Thấy rồi khg còn thấy nữa, biết rồi khg còn biết nữa, con không hiểu nghĩa này ?

253/ Khi người chết, 6 thức trước ra trước, hai thức còn lại ra sau phải khg ?

254/ Thức biến hiện như thế nào ?

255/ Khác biệt giữa niệm danh hiệu Phật, niệm thần chú và tham TST là gì ?

256/ Bồ-tát giới là thế nào, Bồ-tát hạnh là thế nào ? người tại gia có thọ trì được khg ?

257/ Xin SP khai thị cho con cách tham thoại đầu ?

258/ Thế nào là “mở mắt chiêm bao” ?

259/ Khai thị lại cách thực hành tham thoại đầu ?

260/ Thế nào là giải thoát sanh tử, thế nào là Bi Trí Dũng ?

261/ Thầy Kiến-tánh có độ trò được khg ? SP giảng không có sự bắt đầu.

262/ Thế nào là “nhắm mắt chiêm bao” ?

263/ Bồ-tát và La-hán khác nhau như thế nào ?

264/ Hành giả sơ cơ trình sự hiểu biêt về TST xin SP khai thị ?

265/ Thế nào là chánh đẳng chánh giác, thế nào là vô lượng vô biên ?

266/ Muốn trừ ngã mạn phải làm sao ? 4 tướng là gì ?

267/ Giúp người phải làm sao ? tất cả do tâm tạo là như thế nào ?

268/ Ngài Lai-quả nói lúc đến thoại đầu thì đi-ngồi chẳng biết, vậy phải làm sao ?

269/ Hành động chém con mèo của ngài Nam-tuyền có nhân quả gì khg ?

270/ Chuyện người làm heo ở Biên Hòa… có phải do nhân quả khg ?

271/ Lúc Giáo-hội mở Giới-đàn, người thọ Bồ-tát-giới tại gia có cần phải tới dự khg ?

272/ Tham thiền không ăn chay có được Kiến-tánh không ?

273/ Không Quy-y thọ 5 giới có tham thiền được không ?

274/ Thắc mắc chuyện HT Hư-vân và vị Tăng sửa đường Kiến-tánh ?

275/ Con còn sơ cơ, xin SP khai thị TST ?