THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD3_250

226/ “Nhĩ căn viên thông” trong kinh LN là việc tu của Giáo-môn, sao ngài Hư-vân bảo đó là Khán TĐ ?

227/ Sơ tham trình bày cách dụng công, SP khai thị nghĩa thoại đầu - nghi tình ?

228/ Sám-hối như thế nào mới đúng ?

229/ Tham thoại đầu có được Trí-vô-sư, Trí-vô-sư và Kiến-tánh có giống nhau khg ?

230/ Con trốn đi xuất gia mẹ đòi tự tử, nếu mẹ tự tử con có mang tội khg ?

231/ Có Địa-ngục khg ? người Kiến-tánh có thoát khỏi tội báo khg ?

232/ Giảng ý nghĩa quy-y Tam-bảo (phần đầu) - (phần cuối).

233/ Nghi tình tự động khởi, muốn buông muốn nắm đều không được, vậy phải làm sao ?

234/ Thắc mắc những mâu thuẫn trong Giáo-pháp của Phật ?

235/ Tự ý mình hành thiền khg đúng với Phật pháp có sao khg ?

236/ Một bé thắc mắc người chết có sống lại ?

237/ Trình công phu, xin SP khai thị về cái nhìn ?

238/ Hôm nay có người mới nhiều, SP giảng lại đlth TST ?

239/ Có người không tu, thường ngày rất dữ nhưng khi mất lại biết ngày giờ không hiểu tại sao ?

240/ “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”, con không phân biệt được cái nào là tâm, là thức ?

241/ Giảng các loại thiền ?

242/ Tại sao các vị kiến tánh không gọi là Phật mà gọi là Tổ ?

243/ Vì mãi giữ Chánh-niệm nên không biết có rơi vào tịch tịnh không ?

244/ Tụng Kinh như thế nào mới đúng, có công đức nào trong việc tụng Kinh khg ?

245/ Cái nghĩa Vô-trụ, Vô-sanh là không có chỗ, vậy SP làm sao mà giảng được ?

246/ Cái vi tế vô minh là như thế nào ?

247/ Bảo-sở, Kiến-tánh là gì ? Kiến-tánh có thể tự biết không ?

248/ Phá xong ngã chấp và pháp chấp là Kiến-tánh chưa ?

249/ “Ngộ” là ngộ cái gì ?

250/ Trình công phu… xin SP khai thị về cái « nhìn » ?