Giải Đáp Thắc Mắc TST CD3_225

201/ Tin tự tâm là như thế nào mới đúng ? Mục đích tham thiền là hiện cái tâm.
202/ Bình thường rất ít chiêm bao nhưng tham thiền thì đêm lại nằm mơ, xin được khai thị ?

203/ Phật-tử mới xin khai thị đlth tham TST.

204/ SP giảng nghĩa “vô thỉ vô sanh” ?

205/ Dùng cách nào phá trừ tập khí hữu lậu từ vô thỉ để được thanh tịnh ?

206/ Làm cái gì “biết” cái đó gọi là tu, so với TST thì “không biết” gọi là tu, xin KT ?

207/ Giữ dâm giới trong Bồ-tát giới là phải giữ như thế nào ?

208/ Trình : Sau một thời gian tham thiền thấy tâm thanh tịnh cho đến liễu liễu thường tri… xin KT ?

209/ Thắc mắc : Cái “có” không có bắt đầu sao lại có thoại đầu ?

210/ Có phải Âm-phủ Dương-gian đồng nhất lý, có 18 tầng Địa-ngục không ?

211/ SP giảng 4 thứ đáp của Đức-phật ?

212/ Sao gọi là Tâm-sở, sao gọi là Tâm-vương ?

213/ Nhân-sinh-quan và Vũ-trụ-quan nghĩa như thế nào ?

214/ Phẩm thứ 15 “tùng địa dũng xuất” trong kinh Pháp-hoa ?

215/ Con không hiểu nghĩa “hồi hướng, công đức & phước đức” ?

216/ Con có một vật trình HT xem có phải là của báo Như-lai khg ? chỗ nào an thân lập mạng ?

217/ Tất cả cái gì ở thế gian này có hình tướng có phải lọt vào sanh trụ dị diệt ?

 

218/ Phật nói nếu lấy tâm phàm phu mà đo lường cảnh giới của Như-lai cũng như lấy lữa đom đóm đốt núi Tu-di… là sao ?
219/ Kinh Viên-giác nói “tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác” con không hiểu ?

220/ Tham thiền không có phương tiện ăn chay, vậy có Kiến-tánh được không ?

221/ “Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta…Như-lai”, xin SP giảng ?

222/ Phật nói tam tâm đều bất khả đắc, xin SP giải thích ?

223/ Người đời làm việc ác, gặp TST phát tâm tu Kiến-tánh có bị nghiệp chi phối không ?

224/ Con tham chưa được, chỉ niệm câu thoại như niệm Phật, vậy phải làm sao ?

225/ Tham thiền được 1 năm, không còn màng đến việc mua bán, vậy làm sao nuôi con ?