Giải Đáp Thắc Mắc TST CD2_200

176/ Trước đây ăn mặn, giờ tu hành thì nợ mạng nợ thịt có giảm khg ?

177/ Tham thoại đầu thì được Kiến-tánh, nếu không thì đi ngược là tại sao ?

178/ Tại sao Như-lai-thiền cuối cùng cũng tới chỗ nghi ?

179/ Kinh LN Phật dạy phá căn trần thức, tại sao phải phá luôn cái thức ?

180/ Khai thị sơ lược căn bản TST ?

181/ Tông chỉ Tịnh-độ như thế nào so với tông chỉ Thiền, mỗi cái có ích như thế nào ? (phần đầu) - (phần cuối)

182/ Nhìn vào tâm và hỏi câu câu thoại, không biết gì đến ngoại cảnh vậy có được khg ?

183/ Khai thị cho người mới tập tham về hồ nghi và chánh nghi.

184/ Tham TST khi có thân nhân mất phải làm sao ?

185/ Khai thị lợi ích của tham thiền.

186/ Ý nghĩa Phật Pháp Tăng, thất đại và diệu dụng của nó ?

187/ Người ăn chay không làm đồ mặn cho con như vậy có sai không ?

188/ Tu Thiền cùng Tịnh-độ, 10 người tu được 10; tu thiền không tịnh độ 10 người chỉ được 1, Xin SP khai thị ?

189/ Đức Phật thọ bao nhiêu tuổi ? SP giảng LN.

190/ Tuổi già vô thường đến, sợ mê quên câu thoại, Xin SP khai thị.

191/ Tham thiền cầm ly uống nước không được, có phải bị khùng khg ?

192/ Khai thị cho người mới phát tâm.

193/ Tại sao Chứng Đạo Ca nói “Ngoại-đạo thông minh không trí huệ”.

194/ Thiền tông là một trong ngàn Pháp-môn, tại sao ít phổ biến ?

195/ Giảng 4 lỗi lớn.

196/ Tham trong cảnh tịnh vọng nổi nhiều và bị nhức đầu phải làm sao ?

197/ Trình cảnh giới nghi tình, xin SP khai thị ?

198/ Chưa đủ lòng tin TST, có phải tu Tịnh-độ dễ hơn TST ?

199/ SP khuyên lúc làm việc đừng có tập tham thiền.

200/ 5 câu thoại đầu đều bị giải phải làm sao ?