Giải Đáp Thắc Mắc TST CD2_150

126/ KT ý nghĩa sanh tử tự do, công dụng của đả thiền thất ?

127/ Vì sao kinh Pháp-hoa dụ Tam-giới như nhà lữa ?

128/ Khán thoại đầu có phải nhìn “cái nhìn” của mình hay không ?

129/ Tham TST đến chết mà chưa Kiến-tánh, kiếp sau có duyên tu tiếp kg ?

130/ Làm thế nào bỏ được cái tâm chấp thật ? ví dụ về Rùa biển và rùa giếng.

131/ Loạn tâm … tới Liễu tâm con chưa hiểu, xin KT ?

132/ Thắc mắc của nhạc công : người xuất gia tu có tiện hơn ?

133/ Giới luật không được chấp hành trong đạo tràng TST, xin KT ?

134/ Thế nào là thế lưu bố tưởng và trước tưởng ?

135/ Làm thế nào để giảm bớt tập khí phiền não ?

136/ Tất cả chúng sanh đều có Phật-tánh tại sao không giác ngộ mà phải tu ?

137/ Tham thiền nhiều năm vẫn còn thắc mắc, nếu không hỏi thì có gặp chướng ngại gì ?

138/ Không hiểu câu “tham thiền không bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết” ?

139/ Hành giả bày tỏ lòng tin TST, xin KT ?

140/ Cảnh sách mọi người tham dự thiền thất trị bệnh sanh tử.

141/ Giảng 4 câu Kệ.

142/ Giảng tin tự tâm.

143/ Giảng mắt huệ sáng, lý tánh thông, chí kiên cố.

144/ Kinh liễu nghĩa, bất liễu nghĩa và kinh sách Ngoại-đạo khác nhau như thế nào ?

145/ Vô tu vô chứng vậy sao còn mở thiền thất ?

146/ Trình công phu quên thời gian.

147/ So sánh lời dạy của ngài Lai Quả & ngài Nguyệt Khê ?

148/ Tại sao phá Trùng-quan vẫn cò bị tập khí thế gian chuyển ?

149/ Khai thị cúng dường tam luân thể không ?

150/ Kinh LN : Nói ta nhập diệt hay ta không nhập diệt đều chẳng phải đệ tử ta, là nghĩa gì ?