Giải Đáp Thắc Mắc TST CD2_125

101/ Những hiện tượng tâm linh ở TQ phải hiểu như thế nào ?
102/ Tập khí tìm hiểu là nghịch với nghi tình, tham thiền là chấm dứt tìm hiểu.

103/ “Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô…Niết-bàn”, xin SP giảng ?

104/ Tu có thể biết “đa tâm, thiểu tâm,…” hay chỉ giữ nghi tình mà thôi ?

105/ Trình : Tâm nhìn ở chỗ không biết, nhưng nhìn thì biết mình đang hỏi, vậy cái biết đó là gì ?

106/ Tâm không chấp tướng và bốn bệnh (tác chỉ nhậm diệt) là thế nào ?

107/ Khai thị đường lối thực hành tham TST ?

108/ SP thí dụ cái đồng hồ con nhìn không được, Xin khai thị chỗ nhìn ?

109/ Phát nguyện tham TST trọn đời, nay vì hoàn cảnh phải hoàn tục. Vậy có nhân quả gì không ?

110/ Vì sao không phân biệt vọng tưởng thì vọng tưởng liền tiêu ?

111/ Con nghi ngờ cái “không biết” của SP dạy … vậy phải làm sao ?

112/ Xin khai thị câu “tịch diệt làm vui” ?

113/ Ngộ có tự biết không, có cần người ấn chứng không ?

114/ TST có trái Kinh-điển không, tham chưa ngộ có trở thành độn căn kg ?

115/ Tham thiền một lúc những ý nghĩ yêu ghét nỗi lên có phải là vọng tưởng ?

116/ Trước phát nguyện trì Chú tụng Kinh đời đời, nay tham thiền có lỗi gì kg ?

117/ Trình : Qua thời gian nghiên cứu PP nay phát lòng tin TST.

118/ Một số thắc mắc của người tu Tịnh-độ phát tâm tham TST ?

119/ Muốn bỏ mê tín nhưng sợ làm ăn không được, vậy phải làm sao ?

120/ Giảng tánh thấy trong kinh LN : (phần đầu) - (phần cuối).

121/ Trí-huệ và mê tri huệ là như thế nào ?

122/ Trong khi tham tự có câu trả lời vậy phải làm sao ?

123/ Hỷ xả và pháp xả của hỷ khác nhau như thế nào ?

124/ Làm sao biết được người Kiến-tánh, Kiến-tánh là thế nào ?

125/ Tương thử thân tâm phụng trần sát là nghĩa gì ?