Giải Đáp Thắc Mắc TST CD2 - 175

150/ Kinh LN : Nói ta nhập diệt hay ta không nhập diệt đều chẳng phải đệ tử ta, là nghĩa gì ?
151/ Phạm giới Bồ-tát phải làm thế nào ?

152/ Công năng của việc trì chú Đai-bi là như thế nào ?

153/ Niệm Phật có diệt được tội không ?

154/ Khai thị Chánh-nhân xuất gia là giải quyết vấn đề “sanh tử” : (phần đầu) - (phần cuối)

155/ Muốn tu TST nhưng sợ SP vắng bóng không có người hướng dẫn ?

156/ Con thích ngồi vậy ngồi lâu có được không ?

157/ KT đường lối tham TST.

158/ Trình công phu không biết đến thời gian có bị sai không ?

159/ Khai thị khán thoại đầu.

160/ Vừa làm vừa tham nhưng bị mệt mõi ?

161/ Tịnh-độ có chín phẩm vãng sanh, tham TST chết đi về đâu nếu chưa Kiến-tánh ?

162/ Trình nguyện vọng xuất gia, SP dạy phải chân tu mới có lợi ích.

163/ Khai thị tham TST.

164/ Trình kiến giải về TST.

165/ Phiền não sâu nặng, xin SP chỉ cách hóa giải ?

166/ Cha mẹ qua đời không tổ chức nghi lễ có ảnh hưởng gì không ?

167/ Bồ-đề tâm là gì ? có giống từ bi tâm ?

168/ Thắc mắc của người Sơ cơ, giảng nghĩa thoại đầu ?

169/ KT thực hành TST.

170/ Tu Như-lai thiền qua tham TST không biết lòng từ bi có nên trưởng dưỡng không ?

171/ Lọt vào tứ cú là như thế nào ?

172/ Có người cần sự giúp đở phải làm sao ?

173/ Dự thiền thất có ích gì hơn ở nhà tu một mình ?

174/ Bán đồ chay nhưng ăn mặn có nhân quả gì khg ?

175/ Tại sao Phật-pháp chẳng rời thế gian pháp ?