Giải Đáp Thắc Mắc TST CD1_50

26/ Sao Kiến-tánh không gọi là Phật mà gọi là Tổ ?

27/ Điểm thiết yếu của Thiền-tông là “nhìn”, Xin khai thị ?

28/ Tin tự tâm đối với Pháp-môn tham thoại đầu ?

29/ Tại sao chưa tin tự tâm đầy đủ ?

30/ Khai thị nghĩa chữ Phật ? (phần đầu) - (phần cuối)

31/ Tu mà không học là tu mù, học mà không tu thành vô ích ?

32/ Khai thị ngón tay chỉ Mặt-trăng (quan điểm của Phật-giáo).

33/ Giảng tánh thấy trong kinh Lăng Nghiêm : (phần đầu) - (phần cuối).

34/ Khai thị nghĩa thoại đầu ?

35/ Trình công phu, sợ bị lạc.

36/ Khai thị trước khi có câu thoại, chưa có cho là ?

37/ Người mới phát tâm trình cái bất an, SP giảng Qui-y Tam-bảo.

38/ Trình kiến giải về tình trạng Phật ngồi 49 ngày dưới cội Bồ-đề.

39/ KT: Cơ bản thực hành tham TST.

40/ Thiền mà SP dạy thuộc Phái nào trong 5 Phái-thiền ở TQ ?

41/ Tham thiền có ảnh hưởng công việc đời sống hằng ngày không ?

42/ Thế nào là 6 căn, 6 trần và 8 thức ?

43/ Thế nào là tin tự tâm, thế nào là tham thoại đầu ?

44/ Thế nào là hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm ?

45/ Phật-tánh vốn đầy đủ, sao Lục-tổ kiến Tánh phải nhờ người khác viết ?

46/ Nghi-tình và Chánh-kiến giống hay khác nhau ?

47/ Trình công phu nhức đầu tức ngực, Xin SP khai thị ?

48/ Trình công phu nhìn thẳng vào chỗ không có đối tượng.

49/ Trình công phu thô tâm dụng.

50/ Trình công phu nhấn mạnh cuối câu tham 3 lần.